Sykehuset i Okhaldhunga

I Nepal ligger et lite sykehus som Østenstad menighet støtter. Begrepet "å gjøre en forskjell," gir stor mening her.

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldnunga sykehus som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste i et område med over 250.000 mennesker. 

Jordskjelvsikker utbygging

Sykehuset hadde 32 sengeplasser, men behovet økte dramatisk da veiene ble bygget ut. Dett er en av grunnene til at sykehuset nå bygges ut og blir godkjent for 50 sengeplasser. Det nye sykehuset bygges jordskjelvsikkert (skal tåle 9 på Richters skala.)

Samfunnshelse

Sykehuset har over 800 fødsler i året. Det er gratis tjenester for barn under 12 kg. Sykehuset er også blitt et senter i Øst Nepal for resistent tuberkulose. Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett og mulihet til behandling. Gjennom det kan sykehusregningen betales for de fattigste. Sykehuset samarbeider også med myndighetene om samfunnshelse og forebygging i distriktet. Målet er at alle skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanen for kvinner og barn. Samfunnshelseprosjektet er delfinansiert av Norad. 

Våre misjonærer

Normisjon støtter sykehuset med en utsendingene Kristin og Erik Bøler som bidrar med kompetanse og erfaring innenfor medisin og ernæring. De legger vekt på å lære opp og undervise nasjonal stab.

Misjonsavtale

Østenstad menighet har inngått en avtale med Normisjon hvor det fokuseres særlig på barnehelse/ ernæring i Okhaldhunga. (Prosjektnummeret er 122.47.631). Som samarbeidspartner, forplikter menigheten seg til:

1. Å synliggjøre misjonsavtalen gjennom flere kommunikasjonskanaler og ved å holde to misjonsgudstjenester i året.

2. Å engasjere enkeltpersoner og grupper i menigheten gjennom blant annet forbønn.

3. Å integrere misjonsprosjektet i menighetens øvrige arbeid ved blant annet å legge til rette for at misjonsengasjementet kan bli hele menighetens sak.

4. Å ha en målsetting om å bidra med minst kr. 50 000 per år gjennom blant annet fem hele gudstjenesteofringer.

Avtalen gjelder for fire år av gangen (1.1.2016-31.12.2019), og ble inngått første gang 31. januar 2010.

Gaver kan gis til Østenstad menighets misjonsutvalg konto nr. 5138.68.14078

 

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter