Medlemskap og menighet

Østenstad menighet er en folkerik menighet med høye ambisjoner.

Foto: Hilde Totland Harket

Medlemmer og medlemskap

Østenstad menighet har 9868 medlemmer (per 31.12. 2015).  Medlemmer er alle døpte i Den norske kirke som bor innenfor soknets grenser, samt alle tilhørende. Se utviklingen  fra 1998. Les mer om tilhørighet og medlemskap i Kirkeloven. Fullt medlem blir man ved dåp. Har du spørsmål rundt ditt medlemskap, ta kontakt med oss eller sjekk ditt medlemskap her.

Du kan selv melde deg inn eller ut via den digitale løsningen på kirken.no. Hvis du vil kontrollere medlemskap til barn du har foreldreansvar for, må du kontakte ditt lokale menighetskontor eller bruke skjema for inn- og utmelding under:

Soknets grenser

I sør går grensen delvis mot Røyken (fylkesgrensen til Buskerud), og delvis mot Heggedal sokn. I nord grenser Østenstad til Asker sokn. I vest ligger Vardåsen sokn. Se kartutsnitt. Hvis du er i tvil om du bor i soknet, sjekk her.

Visjon

Østenstad menighetsråd vedtok ny visjon 4. oktober 2016: Østenstad kirke - et åpent hus med mange rom. Østenstad menighet skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet.

Denne visjonen er et resultat av en prosess hvor menighetsråd og stab i fellesskap har kommet frem til de verdier som vi ønsker å forplikte oss på: Inkludering, nestekjærlighet og åpenhet

Verdien åpen kommer frem i beskrivelsen av kirken som bygg: Østenstad kirke har mange dører som åpner opp til mange rom. Det gir mulighet for mange typer aktiviteter. Vi ønsker at kirken skal kunne brukes til mange formål så lenge de er positive og byggende og ikke bryter med kirkens formål. Det betyr at vi heller vil si ja enn nei når noen ønsker å bruke kirkens lokaler til en aktivitet eller et kulturarrangement som bidrar til å gi tilhørighet til kirken - forstått som bygning og som fellesskap.

Menigheten er et sårbart fellesskap

Når idealene om fellesskap og samhørighet er så høye, blir fallhøyden stor. Det er stor sannsynlighet for at noen har gått ut av Østenstad kirke og følt seg som en fremmed som ingen har sett. Siden menigheten består av mennesker, er vi et feilbarlig fellesskap som trenger stor toleranse. Vi ønsker å knytte kontakt og gjerne få en ny sjanse til å vise at du er en viktig person. Ikke vær redd for å si fra! Ta kontakt, f.eks på telefon eller e-post som du finner her.

Fivillighet

Vår erfaring er at frivillig tjeneste i ett av våre mange arbeidslag styrker båndene mellom mennesker og gir en sterkere opplevelse av å høre til. Selv om frivillig innsats er noe alle nyter godt av, og dessuten helt avgjørende for å holde i gang aktiviteter og gudstjenesteliv i menigheten, har det også en viktig gevinst for den som bidrar: Mange lange vennskap er blitt til i rammene av menigheten! På menyen til venstre håper vi du finner noe du kan tenke deg å være med på.

Hilsen Astrid Sætrang Morvik, sokneprest.

Foto: Hilde Totland Harket

Innhold  Planlegge Aktiviteter